Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Στρατιωτικές Σχολές

  Οι υποψήφιοι - ες για τις Στρατιωτικές Σχολές, εκτός από τις γραπτές εξετάσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλονται σε Ψυχοτεχνικές Εξετάσεις, σε Υγειονομικές Εξετάσεις, αλλά και σε Αθλητικές Δοκιμασίες. Ειδικότερα οι υποψήφιοι - ες υποβάλλονται στις παρακάτω αθλητικές δοκιμασίες.

Αθλητικές Δοκιμασίες για Άντρες και Γυναίκες:

 • Δρόμος 100 μ.
 • Δρόμος 1000 μ.
 • Άλμα σε ύψος με φόρα.
 • Άλμα σε μήκος με φόρα.
 • Ρίψη σφαίρας σε απόσταση τουλάχιστον 4,5 μ. ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.
 • Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποιο από τα αγωνίσματα αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.

  Τώρα, στα αγωνίσματα του Δρόμου οι υποψήφιοι - ες έχουν δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια ενώ στα αγωνίσματα του Άλματος Εις Μήκος και της Σφαιροβολίας οι υποψήφιοι - ες δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι - ες περάσουν το όριο με την πρώτη ή δεύτερη προσπάθεια, δεν χρειάζεται να γίνουν οι υπόλοιπες προσπάθειες.

  Σωματομετρικά χαρακτηριστικά:

 Ύψος

   Οι υποψήφιοι άντρες πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα, ενώ οι γυναίκες υποψήφιοι ύψος τουλάχιστον 1,60 μ.

 Δείκτης Μάζας Σώματος

   Ο Δ.Μ.Σ. βρίσκεται από το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

 •  Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 19 - 27.
 •  Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 18 - 25.

  Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα :Αν ένας υποψήφιος έχει ύψος 1,90 μ. και βάρος 70 κιλά, τότε ο Δείκτης Μάζας Σώματος του είναι:

Δείκτης Μάζας Σώματος = Βάρος = 80 = 22,2
 Ύψος2 1,90 * 1,90

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

bmi results 640

  Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι - ες κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν δίνουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους - ες. Είναι όμως υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί - ες στη σχολή.

  Τα όρια των αγωνισμάτων για τις σχολές του Στρατού Ξηράς φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

Σχολές Στρατού Ξηράς Δρόμος
100μ
Δρόμος
1000μ
Άλμα
σε ύψος
Άλμα
σε μήκος
Ρίψη
Σφαίρας
Κολύμβηση
Στρατ. Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)
•  Όπλα 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
•  Σώματα 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
Σχ. Αξιωμ. Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
Σχ. Μονίμων Υπαξιωμ. (ΣΜΥ)
•  Όπλα 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
•  Σώματα 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
Στρ. Σχ. Αξιωμ. Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
•  Ψυχολογικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Στρατολογικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Ιατρικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Φαρμακευτικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Οδοντιατρικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Οικονομικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Title * Alias Content Images and Links Options Publishing Configure Edit Screen Permissions Editor Code Preview

  Υπάρχουν 5 (πέντε) Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στην Κομοτηνή και στα Τρίκαλα.

  Οι υποψήφιοι - ες για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), εκτός από τις γραπτές εξετάσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, αλλά και σε αθλητικές δοκιμασίες.
  Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με: 
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) ακτινογραφία θώρακα και καρδιογράφημα συνοδευόμενα από  τη γνωμάτευση των γιατρών  και βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων.Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ) δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
δ) δελτίο εξεταζομένου, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

  Οι υποψήφιοι στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε τρεις (3) από τις τέσσερις (4) αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες είναι οι εξής:

Για τους Άντρες:

400Μέτρα, Άλμα Εις Μήκος, Σφαιροβολία (Βάρος Σφαίρας 6Κιλά), Κολύμβηση 50 Μέτρα Ελεύθερο.

Για τις Γυναίκες:

200Μέτρα, Άλμα Εις Μήκος, Σφαιροβολία (Βάρος Σφαίρας 4Κιλά), Κολύμβηση 50 Μέτρα Ελεύθερο.

 Τώρα, στα αγωνίσματα του Δρόμου και της Κολύμβησης οι υποψήφιοι - ες έχουν δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια ενώ στα αγωνίσματα του Άλματος Εις Μήκος και της Σφαιροβολίας ο εξεταζόμενος δικαιούται τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη από αυτές.

  Το σύνολο των μορίων που συμπληρώνει ένας υποψήφιος από τις αθλητικές δοκιμασίες είναι 4000 μόρια. Αυτά τα μόρια συμψηφίζονται με τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα επιπλέον μόρια προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου των τριών βαθμών με το 200.

  Ας δούμε ένα παράδειγμα. Αν ένας υποψήφιος συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε τους βαθμούς 16, 14, και 10 θα έχει: 

Μέσος Όρος Αθλημάτων: ( 16 + 14 + 12 ) : 3 = 42 : 3 = 14

Άρα:

Επιπλέον μόρια εισαγωγής: 14 * 200 = 2.800 Μόρια. 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε την αντίστοιχη βαθμολογία που υπάρχει, ανάλογα με την κάθε επίδοση που πετυχαίνεται.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Βαθμολογίες Αγωνισμάτων

Άνδρες

Βαθμός
 
Δρόμος 400μ.
(Δευτερόλεπτα)
Άλμα Εις Μήκος
(Μέτρα)
Σφαιροβολία
(Σφαίρα 6κ.)
(Μέτρα)
Κολύμβηση
50μ. Ελεύθερο
(Δευτερόλεπτα)
20 ≤ 55,0 ≥ 6,20 ≥ 14,00 ≤ 29,00
19 55,1 - 55,5 6,19 - 6,05 13,99 - 13,60 29,1 - 30,0
18 55,6 - 56,0 6,04 - 5,90 13,59 - 13,20 30,1 - 31,0
17 56,1 - 56,5 5,89 - 5,75 13,19 - 12,80 31,1 - 32,0
16 56,6 - 57,0 5,74 - 5,60 12,79 - 12,40 32,1 - 33,0
15 57,1 - 57,5 5,59 - 5,45 12,39 - 12,00 33,1 - 34,0
14 57,6 - 58,0 5,44 - 5,30 11,99 - 11,60 34,1 - 35,0
13 58,1 - 58,5 5,29 - 5,15 11,59 - 11,20 35,1 - 36,0
12 58,6 - 59,0 5,14 - 5,00 11,19 - 10,80 36,1 - 37,0
11 59,1 - 59,5 4,99 - 4,85 10,79 - 10,40 37,1 - 38,0
10 59,6 - 60,0 4,84 - 4,70 10,39 - 10,00 38,1 - 39,0
9 60,1 - 60,5 4,69 - 4,55 9,99 - 9,60 39,1 - 40,0
8 60,6 - 61,0 4,54 - 4,40 9,59 - 9,20 40,1 - 41,0
7 61,1 - 61,5 4,39 - 4,25 9,19 - 8,80 41,1 - 42,0
6 61,6 - 62,0 4,24 - 4,10 8,79 - 8,40 42,1 - 43,0
5 62,1 - 62,5 4,09 - 3,95 8,39 - 8,00 43,1 - 44,0
4 62,6- 63,0 3,94 - 3,80 7,99 - 7,60 44,1 - 45,0
3 63,1 - 63,5 3,79 - 3,65 7,59 - 7,20 45,1 - 46,0
2 63,6 - 64,0 3,64 - 3,50 7,19 - 6,80 46,1 - 47,0
1 64,1 - 64,5 3,49 - 3,35 6,79 - 6,40 47,1 - 48,0
0 ≥ 64,6 ≤ 3,34 ≤ 6,39 ≥ 48,1

Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Βαθμολογίες Αγωνισμάτων

Γυναίκες

Βαθμός
 
Δρόμος 200μ.
(Δευτερόλεπτα)
Άλμα Εις Μήκος
(Μέτρα)
Σφαιροβολία
(Σφαίρα 4κ.)
(Μέτρα)
Κολύμβηση
50μ. Ελεύθερο
(Δευτερόλεπτα)
20 ≤ 29,0 ≥ 5,15 ≥ 11,00 ≤ 31,0
19 29,1 - 29,5 5,14 - 5,00 10,99 - 10,60 31,1 - 32,0
18 29,6 - 30,0 4,99 - 4,85 10,59 - 10,20 32,1 - 33,0
17 30,1 - 30,5 4,84 - 4,70 10,19 - 9,80 33,1 - 34,0
16 30,6 - 31,0 4,69 - 4,55 9,79 - 9,40 34,1 - 35,0
15 31,1 - 31,5 4,54 - 4,40 9,39 - 9,00 35,1 - 36,0
14 31,6 - 32,0 4,39 - 4,25 8,99 - 8,60 36,1 - 37,0
13 32,1 - 32,5 4,24 - 4,10 8,59 - 8,20 37,1 - 38,0
12 32,6 - 33,0 4,09 - 3,95 8,19 - 7,80 38,1 - 39,0
11 33,1 - 33,5 3,94 - 3,80 7,79 - 7,40 39,1 - 40,0
10 33,6 - 34,0 3,79 - 3,65 7,39 - 7,00 40,1 - 41,0
9 34,1 - 34,5 3,64 - 3,50 6,99 - 6,60 41,1 - 42,0
8 34,6 - 35,0 3,49 - 3,35 6,59 - 6,20 42,1 - 43,0
7 35,1 - 35,5 3,34 - 3,20 6,19 - 5,80 43,1 - 44,0
6 35,6 - 36,0 3,19 - 3,05 5,79 - 5,40 44,1 - 45,0
5 35,6 - 36,5 3,04 - 2,90 5,39 - 5,00 45,1 - 46,0
4 36,6 - 37,0 2,89 - 2,75 4,99 - 4,60 46,1 - 47,0
3 37,1 - 37,5 2,74 - 2,60 4,59 - 4,20 47,1 - 48,0
2 37,6 - 38,0 2,59 - 2,45 4,19 - 3,80 48,1 - 49,0
1 38,1 - 38,5 2,44 - 2,30 3,79 - 3,40 49,1 - 50,0
0 ≥ 38,6 ≤ 2,29 ≤ 3,39 ≥ 50,1

Module Menu Contact Article Image Page Break Read More Status Category * Featured Access Language Tags Note

Λιμενικό - Πυροσβεστική

Εισαγωγή στη Σχολή του Λιμενικού.

Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, θα δοκιμασθούν σε ελεύθερη κολύμβηση απόστασης 100μ. σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια) και όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται επίσης σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα κατωτέρω όρια επίδοσης σε όλα:

 • Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
 • Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
 • Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
 • Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
 • Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο:

 • Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον
 • Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 τουλάχιστον
 • Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 τουλάχιστον
 • Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά
 • Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100 μ. σε 16 δεύτερα λεπτά

Εισαγωγή για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Για την εισαγωγή τους στη Σχολή οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές, ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες και εξετάζονται σε μαθήματα (γραπτά), σύμφωνα με την προκήρυξη.

Οι αθλητικές δοκιμασίες είναι οι εξής:

 • Πέντε (5) έλξεις σε μονόζυγο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναρτώνται στο μονόζυγο από το πρόσθιο μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης στραμμένο προς το πρόσωπό τους. Μετά την πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το έδαφος μέχρι το τέλος της προσπάθειας, ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το ύψος του μονόζυγου και τα χέρια κατά την κάθοδο να είναι σε θέση πλήρους ανάτασης (μία προσπάθεια).
 • Δρόμος 1.000 μέτρων σε χρόνο 4΄ (μία προσπάθεια).
 • Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μία προσπάθεια).
 • Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 4μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Ανάβαση - Κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική κλίμακα σε ύψος εννέα (9) μέτρων, τοποθετημένη σε Πυροσβεστικό Πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1΄ και 50΄΄ (μία προσπάθεια).
 • Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) μέτρο (μία προσπάθεια).
 • Άλμα σε ύψος τουλάχιστον 1,10 μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες και αγωνίσματα ή δεν προσέρχονται κατά την ημερομηνία που καλούνται να εξεταστούν, κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και δοκιμασιών με πρακτικό της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και τη Διεύθυνση Προσωπικού. Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφιος που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει εμφανείς ενδείξεις σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (π.χ. κύησης) που καθιστά τη συμμετοχή του εντός του συμφώνως με το πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών αδύνατη και επικίνδυνη για τον ίδιο, αποκλείεται από αυτές μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών πριν την έναρξη της αθλητικής δοκιμασίας και να αιτηθεί την αναβολή της εξέτασης. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.